STATUT

Podkarpackiego Związku Szachowego

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę - Podkarpacki Związek Szachowy, w skrócie PkZSzach, zwany dalej Związkiem, zrzesza stowarzyszenia, kluby sportowe, sekcje szachowe działające przy instytucjach samorządowych, państwowych i pozarządowych.

§2

Terenem działania Związku jest w szczególności obszar województwa podkarpackiego, a siedzibą władz miasto Rzeszów.

§3

Związek jest zawiązany na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§4

Związek używa pieczęci, znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem.

§5

Związek może być członkiem innych organizacji, związków i federacji działających na rzecz rozwoju szachów.

§6

Związek opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków i działaczy. Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Celem Związku jest rozwój i popularyzacja szachów wśród społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży jako formy rekreacji i podnoszenie poziomu wyczynu sportowego oraz koordynacja wspólnych działań klubów i sekcji szachowych.

§8

Związek realizuje swoje cele przez:

1. Prowadzenie działalności w zakresie sportu;
2. Organizowanie zawodów i imprez sportowych;
3. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie szachów;
4. Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich i sędziów;
5. Realizację współzawodnictwa sportowego;
6. Współpracę i wzajemną pomoc członków Związku.

§9

W celu pozyskania środków na działalność sportową Związek może prowadzić działalność gospodarczą.

§10

Do realizacji celów Związek prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnianiu kodów i opisów zgodnych z PKD (polska klasyfikacja działalności) jest:

Działalność odpłatna:

58.14Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
85.51Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59B - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.19Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.29Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Działalność nieodpłatna:

58.14Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
85.51Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59B - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.19Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.29Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

 

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Związku dzielą się na:

1. Zwyczajnych;
2. Honorowych;
3. Wspierających.

§12

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być: stowarzyszenia, kluby sportowe, sekcje szachowe posiadające osobowość prawną.

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające i popierające cele Związku.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportu szachowego.

§13

1. Członkowie zwyczajni Związku poprzez swoich delegatów mają prawo do:

a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku;
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

2. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego na Walnych Zgromadzeniach Delegatów.

§14

Członkowie Związku są zobowiązani do:

1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego w szachach;

2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie;

3. Prowadzenia działań na rzecz popularyzacji masowej gry w szachy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

§15

1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
b) rozwiązania się stowarzyszenia, klubu, sekcji;
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

2. Członek zwyczajny Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

3. Zawieszenie w prawach członkowskich: stowarzyszenia, klubu sportowego, sekcji szachowej polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych.

§16

Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni.

 

Rozdział IV

Władze Związku

§17

Władzami Związku są:

1. Walne Zgromadzenie Delegatów;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§18

Kadencja Władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Walne Zgromadzenie Delegatów

§19

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§20

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają:

1. Zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze zapisy statutu stanowią inaczej;

2. W przypadku braku kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie (nie później niż w 7 dni po pierwszym terminie). W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze zapisy statutu stanowią inaczej.

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku;
2. Uchwalanie statutu i jego zmian, regulaminów Walnego Zgromadzenia Delegatów;
3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku;
5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6. Nadawanie tytułu członka honorowego;
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.

§22

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:

1. Delegaci członków Związku z głosem stanowiącym - wg spisu na dzień poprzedzający Walne Zgromadzenie Delegatów.

Podział mandatów na Walny Zjazd ustala się wg. zasady:
• mandaty dla działaczy z głosem stanowiącym po jednym dla klubów będących członkami PZSzach i zarejestrowani PkZSzach.
• po jednym dla klubów lig centralnych (z roku poprzedzającego Walny Zjazd),
• po jednym dla klubów z 3 ligi seniorów (z roku poprzedzającego Walny Zjazd),
• po jednym dla klubów z 3 ligi juniorów (z roku poprzedzającego Walny Zjazd).

2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście - z głosem doradczym.

§23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia delegatów drogą pocztową lub mailową, co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia.

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Związku

§25

1. Zarząd składa się od 5 do 11 członków w tym Prezesa.

2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa. Głosowanie może odbyć się drogą internetową.

§26

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku, realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz reprezentowanie Związku na zewnątrz;

2. Uchwalanie budżetu Związku;

3. Uchwalanie programów działania zgodnie z celami statutowymi;

4. Szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich;

5. Zarządzania majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6. Uchwalenia kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych Związku;

7. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

§27

W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

 

Komisja Rewizyjna

§28

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków w tym z Przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Związku;

2. Składanie sprawozdań na Walne Zgromadzenie Delegatów wraz z oceną działalności Związku i Zarządu;

3. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów o udzielanie absolutorium Zarządowi;

4. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu;

5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§30

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji bierze udział w posiedzeniu Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Nagrody i wyróżnienia

§31

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych dla sportu szachowego.

§32

Związek może występować o nadanie odznaczeń i wyróżnień działaczom i zawodnikom sportu szachowego.

§33

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają przepisy państwowe i regulaminy Związku.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Związku

§34

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: a) składki członkowskie;

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;
c) dotacje;
d) udziały, lokaty; e) odpłatna działalność pożytku publicznego.

§35

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§36

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§37

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli  w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§38

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

2. Przekazywania majątku Związku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. Wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

§39

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§40

Uchwała o rozwiązaniu Związku winna określić sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

 

 

Przyjęcie Statutu w powyższym brzmieniu zatwierdzono uchwałą podjętą  na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Podkarpackiego Związku Szachowego, które odbyło się dn. 28 lutego 2015 roku w Sędziszowie Młpopolskim.

 

   

Kalendarz wydarzeń  

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
   

Licznik odwiedzin  

   

Zadanie 1

Zadanie01

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 2

Zadanie02

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 3

Zadanie03

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   
© 2017 Podkarpacki Związek Szachowy